Zarejestruj i aktywuj konto

-
2 minuty

Reje­stra­cja konta Wor­kate jest bar­dzo pro­sta. Nie różni się od innych pro­ce­sów, które nie raz prze­cho­dzi­ła­ś/eś uży­wa­jąc podob­nych ser­wi­sów. Wyma­gany jest jedy­nie adres e-mail (naj­le­piej służ­bowy). 


1. Aby zare­je­stro­wać konto, przejdź do reje­stra­cji na plat­for­mie. Na stronie znajdziesz formularz rejestracyjny.

2. Uzu­peł­nij wyma­gane dane w polach (Adres e-mail oraz hasło).

PAMIĘTAJ: Hasło powinno być bez­pieczne. Sta­raj się, aby skła­dało się z mini­mum 8 zna­ków i zawie­rało znaki spe­cjalne. 

Przeczytaj więcej o zasadach dotyczących Tworzenia haseł.

 3. Zapo­znaj się z tre­ścią Regu­la­minu oraz Poli­tyki pry­wat­no­ści i zaznacz wyma­ganą zgodę.

4. Klik­nij przycisk „Załóż Konto”.

5. Poczekaj na wiadomość aktywacyjną. Zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji. Wiadomość zatytułowana jest „Aktywuj swoje konto – Workate.

Ważne: Może zda­rzyć się, że wia­do­mość zosta­nie wysłana z lek­kim opóź­nie­niem lub wylą­duje w fol­de­rze „Spam” lub „Oferty”. Pamię­taj, aby odświe­żyć pocztę oraz spraw­dzić wszyst­kie zaka­marki Two­jej skrzynki mailo­wej.

6.  W tre­ści wia­do­mo­ści znajduje się link akty­wa­cyjny. Klik­nij go, aby akty­wo­wać swoje konto.

Pamię­taj: Link działa przez 72 godziny. Akty­wuj swoje konto w ciągu 3 dni od otrzy­ma­nia wia­do­mo­ści.  Jeśli przegapisz aktywację w tym czasie wystarczy, że powtórzysz proces. Nowa wiadomość aktywacyjna zostanie ponownie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.

7. Teraz Twoje konto musi zostać potwierdzone przez administratora Workate. Proces nie powinien potrwać dłużej niż 24 godziny. Jeśli zależy Ci na przyspieszeniu procesu, napisz do nas.

8. Po weryfikacji Twoje konto jest aktywne i gotowe do dzia­ła­nia. Zalo­guj się i roz­pocz­nij swój pierw­szy pro­ces rekru­ta­cyjny.

Ciągle masz pytania? Napisz do nas

Sprawdź za darmo

×