Regulamin

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Przedmiot regulaminu

1.1 Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji internetowej Workate (dalej “Aplikacja”) i usług świadczonych przez Workate Sp. z o. o. (dalej „Usługodawca”) na podstawie Umowy ramowej o świadczenie usług (dalej “Umowa”).

1.2 Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika i Klienta warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej, pisemnej umowy.

1.3 Postanowienia Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu, będących jego integralnymi częściami, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników i Klientów Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

1.4 Zasady dotyczące obowiązywania i przestrzegania Regulaminu stosuje się do Załączników do Regulaminu dotyczących poszczególnych Usług. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Regulaminie, należy rozumieć pod tym  pojęciem  Regulamin  wraz  z  Załącznikami właściwymi dla danej Usługi, w tym Usługi dodatkowej.

1.5 Klient i Użytkownik są związani postanowieniami Regulaminu i jego Załączników od chwili rozpoczęcia korzystania z danej Usługi.

1.6 Usługodawca w ramach Umowy będzie wykonywał na rzecz Klienta usługi z zakresu udzielenia odpłatnego dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej zarządzanie procesami rekrutacyjnymi i bazą Kandydatów, którzy zaaplikowali do tych procesów, w tym obsługę zamówień Ogłoszeń rekrutacyjnych oraz realizację Usług dodatkowych.

1.7 Zlecenie wykonania przez Usługodawcę Usług dodatkowych na rzecz Klienta będzie odbywało się na podstawie odrębnej umowy ramowej o świadczenie usług dodatkowych, w którym zostanie wskazany zakres Usług dodatkowych oraz wysokość płatności. Wykonanie zlecenia objętego zakresem Umowy ramowej o świadczenie usług dodatkowych nie będzie wymagać każdorazowo podpisania nowej Umowy. Szczegółowe warunki dokonywania zlecenia usługi dodatkowej zostaną wskazane w Umowie ramowej o świadczenie usług dodatkowych wraz z Regulaminem świadczenia usług dodatkowych. Wzór umowy ramowej o świadczenie usług dodatkowych stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

1.8 Klient oświadcza, iż działający w jego imieniu Użytkownicy czy też inni pracownicy lub współpracownicy Klienta, zostali odpowiednio upoważnieni do zlecania Zamówień w trybie roboczym.

§ 2. Definicje

2.1 Aplikacja – aplikacja internetowa,  do której całość praw przysługuje Usługodawcy, dostępna pod adresem internetowym https://app.workate.pl, umożliwiająca Klientowi zarządzanie prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi i bazą Kandydatów, którzy zaaplikowali do tych procesów, zamawianie Ogłoszeń rekrutacyjnych oraz Usług dodatkowych świadczonych przez Usługodawcę. System przeznaczony jest dla Klientów i służy do korzystania przez nich z Usług, świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klientów.

2.2 Cennik – cennik Usług przekazany indywidualnie Klientowi, z którym Klient jest zobowiązany się zapoznać przed złożeniem Zamówienia i zaakceptować.

2.3 Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Klienta przy rejestracji, służący do uzyskania dostępu do Aplikacji.

2.4 Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.

2.5 Kandydat – osoba fizyczna biorąca udział w procesach rekrutacyjnych Klienta.

2.6 Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2.7 Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usługi.

2.8 Login – adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji. Służy do uzyskania dostępu do Aplikacji.

2.9 Manager – osoba uprawniona przez Klienta – poprzez wybór odpowiednich opcji w Aplikacji – do korzystania z Usługi i zarządzania dostępem do Usługi dla Rekruterów. Jej login, hasło i poziom uprawnień dostępu do Usługi określana jest przez Klienta lub na zlecenie Klienta – przez Usługodawcę.

2.10 Ogłoszenie rekrutacyjne – strona internetowa z ofertą pracy Klienta stworzona na podstawie informacji i materiałów przesłanych przez Klienta. Można ją zamówić za pomocą Aplikacji.

2.11 Okres abonamentowy – okres, na który Klient wykupił dostęp do Usługi.

2.12 Opłata abonamentowa – miesięczna opłata za dostęp do Usługi o wysokości wynikającej z Cennika.

2.13 Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Serwis lub Aplikacja, będące własnością Usługodawcy.

2.14 Proces rekrutacyjny – projekt stworzony w Aplikacji w celu znalezienia właściwego Kandydata lub Kandydatów na otwarte u Klienta stanowisko pracy i najczęściej połączony z dedykowaną stroną www zawierającą treść ogłoszenia. Trwa nieprzerwanie od momentu jego uruchomienia po zamknięcie procesu w Aplikacji przez Użytkownika lub usunięcie konta Klienta.

2.15 Pliki cookie (ciasteczka) – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku urządzenia, z którego korzysta Użytkownik lub Kandydat. Informacje zapisane w pliku cookie serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

2.16 Regulamin – niniejszy dokument.

2.17 Rejestracja – czynność konieczna do założenia Konta w Aplikacji i późniejsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika.

2.18 Rekruter – osoba uprawniona przez Klienta do korzystania z Usługi. Jej login, hasło i poziom uprawnień dostępu do Usługi określana jest przez Klienta, Managera lub na zlecenie Klienta – Usługodawcę.

2.19 Serwis – serwis internetowy, do którego całość praw przysługuje Usługodawcy, za którego pośrednictwem Użytkownik loguje się lub rejestruje do Aplikacji. Dostępny pod adresem https://workate.pl/.

2.20 System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

2.21 Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

2.22 Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

2.23 Umowa ramowa o świadczenie usług – umowa ramowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, określająca ramowe i ogólne zasady współpracy Stron.

2.24 Umowa o korzystanie z systemu – umowa między Usługodawcą a Klientem, zawierana w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usług, o których mowa w Regulaminie.

2.25 Usługa – usługa oferowana w modelu Software as a Service (SaaS) przez Usługodawcę na rzecz Klienta. Kod programu przechowywany jest przez Usługodawcę w jego Systemie teleinformatycznym i udostępniany Klientowi poprzez Internet. Usługa polega na udzieleniu dostępu do Aplikacji w zakresie określonym w Umowie.

2.26 Usługi dodatkowe – komplementarne usługi świadczone przez Usługodawcę, które można zamówić za pomocą Aplikacji. Należą do nich usługi marketingu rekrutacyjnego (np. promocja oferty pracy, copywriting, stworzenie filmu promującego stanowisko) i rekrutacyjne (np. analiza CV, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych).

2.27 Usługodawca – Workate Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Hugo Kołłątaja 3/15, 20-006 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Lublin Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784566; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9462688656, nr REGON: 383268415, wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł. Zmiana którejkolwiek z ww. danych Usługodawcy, w tym podmiotu prawnego będącego Usługodawcą, nie stanowi zmiany Regulaminu.

2.28 Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. ze zm.).

2.29 Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji lub Serwisu w jednej z dwóch postaci:

 1. w charakterze Klienta, gdy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
 2. w charakterze osoby wykonującej w Aplikacji lub Serwisie uprawnienia Klienta jako Rekruter lub Manager.

2.30 Wersja testowa – dostęp do Aplikacji z ograniczoną funkcjonalnością w obszarach ustalonych przez Usługodawcę. Możliwy po Rejestracji i zweryfikowaniu użytkownika przez Administratora.

2.31 Zamówienie – czynność pozwalająca na uzyskanie dostępu do pełnej wersji Usługi (w tym wybranie Okresu abonamentowego oraz Opłaty abonamentowej) lub złożenie zamówienia na Usługi dodatkowe.

 

§ 3. Podstawy prawne

3.1 Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019.123 t.j. ze zm.).

3.2 Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu.

3.3 Usługodawca udostępnia Regulamin pod adresem https://workate.pl/regulamin/, z którym Klient jest zobowiązany się zapoznać przed złożeniem Zamówienia, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

3.4 W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca oświadcza, że:

 1. Usługodawca nie zawiera Umów z konsumentami w rozumieniu art.  221 kodeksu cywilnego;
 2. konsumenci nie korzystają odpłatnie z Aplikacji, Serwisu ani usług;
 3. konsumenci mają jedynie możliwość złożenia aplikacji na konkretne Ogłoszenie rekrutacyjne zamówione za pomocą Aplikacji;

w związku z czym do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy prawa polskiego chroniące interesy konsumentów, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o postanowieniach niedozwolony.(art. 3851 i następne kodeksu cywilnego) ani ustawa o prawach konsumenta.

3.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne przepisy prawne bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. Korzystanie z Aplikacji

§ 4. Wymagania techniczne

4.1 W celu korzystania z Serwisu, Aplikacji lub Usługi niezbędne jest:

 1. korzystanie z komputera lub urządzenia przenośnego podłączonego do internetu;
 2. dysponowanie oprogramowaniem pozwalającym na wyświetlanie dokumentów HTML oraz wykorzystywanie plików cookies (przeglądarka internetowa);
 3. dysponowanie oprogramowaniem pozwalającym na wyświetlanie dokumentów PDF (przeglądarka plików PDF);
 4. posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

4.2 Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika lub Kandydata ze starszych wersji przeglądarek lub innych niż najnowsze, które są dostępne, Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Usługi.

4.3 Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu, Aplikacji lub Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w szczególności ryzykiem przedostania się do Systemu teleinformatycznego lub urządzenia złośliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie.

4.4 W celu minimalizacji zagrożeń, o których mowa w ust. 4.3 powyżej, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet. Aby uzyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

§ 5. Rejestracja i logowanie

5.1 Rejestracja w Aplikacji i uzyskanie do niej dostępu możliwe jest poprzez podanie adresu e-mail i hasła oraz aktywację Konta przez link aktywacyjny, wysłany w wiadomości e-mail na podany adres. Korzystanie z aplikacji możliwe jest po zatwierdzeniu nowego Użytkownika przez Administratora.

5.2 W trakcie Rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych tj. zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym danych (adresu e-mail, imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego itp.), a Użytkownik, który dokonuje rejestracji Konta Klienta jest zobowiązany także do podania  prawdziwych danych Klienta, którego uprawnienia w Aplikacji będzie wykonywać (firmy, ewentualnie nazwy, siedziby, adresu, adresu do korespondencji, numeru NIP, ewentualnie numeru REGON lub numeru KRS).

5.3 Użytkownik wyraża zgodę na następujące zasady związane z Rejestracją:

 1. Dokonanie Rejestracji stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, iż posiada on pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. Dokonanie przez Użytkownika Rejestracji Konta dla Klienta stanowi jednocześnie oświadczenie, że ten Użytkownik jest uprawniony do reprezentacji Klienta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz, że wymienione uprawnienia nie są w żaden sposób ograniczone.

5.4 Podanie fałszywych danych wspomnianych w ust. 5.2 powyżej uprawnia Usługodawcę do czasowego zawieszenia Konta lub wypowiedzenia Umowy ramowej o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i całkowitego usunięcia Konta.

5.5 Po pomyślnym zakończeniu Rejestracji następuje automatyczne logowanie w Aplikacji wraz z możliwością korzystania z Wersji testowej.

§ 6. Zawarcie umowy i wypowiedzenie

6.1 W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie Rejestracji  dochodzi do zawarcia Umowy o Korzystanie z Systemu pomiędzy Klientem a Usługodawcą, która umożliwia Klientowi nieodpłatny dostęp do Wersji testowej Aplikacji. Do wymienionego stosunku prawnego zastosowanie znajdują wszystkie postanowienia Regulaminu za wyjątkiem tych dotyczących opłat. Umowa o Korzystanie z Systemu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może odstąpić od Umowy o korzystanie z Systemu w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: kontakt@workate.pl lub na adres Usługodawcy wskazany w pkt. II ppkt 2.29 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Klient i Usługodawca mogą rozwiązać Umowę o korzystanie z Systemu bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

6.2 Nieodpłatny dostęp do Wersji testowej Aplikacji polega na uzyskaniu przez Klienta możliwości korzystania z Aplikacji aż do chwili przekroczenia co najmniej jednego z limitów, opisanych w pkt 6.3 poniżej.

6.3 W ramach korzystaniu z Wersji testowej Klient jest uprawniony do:

 1. otwarcia jednego Procesu rekrutacyjnego i utworzenia w ramach tego Procesu rekrutacyjnego jednego Ogłoszenia rekrutacyjnego;
 2. otrzymania aplikacji od nie więcej niż 100 Kandydatów;
 3. wysłania nie więcej niż 200 wiadomości e-mail.

6.4 W momencie przekroczenia choć jednego z limitów opisanych w pkt 6.3. powyżej Klient traci dostęp do Wersji testowej Aplikacji. Dalszy dostęp do Aplikacji następuje w ramach świadczenia Usługi i jest uzależniony od zawarcia przez Klienta Umowy ramowej o świadczenie usług, stanowiącej integralną część Regulaminu.

6.5 Umowa ramowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony. Realizacja Zamówienia, w tym świadczenie Usługi na rzecz Klienta rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu Opłaty abonamentowej na rachunku bankowym Usługodawcy, z uwzględnieniem treści pkt 8.4. poniżej.

6.6 Po potwierdzeniu dokonania Opłaty abonamentowej Usługodawca wprowadza zmiany w uprawnieniach nadanych Klientowi.

6.7 Umowa ramowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Przedłużenie świadczenia danej Usługi wymaga dokonania ponownej Opłaty abonamentowej. Aplikacja przypomina o konieczności przedłużenia na 5 dni przed zakończeniem dotychczasowego Okresu abonamentowego. Brak uiszczenia Opłaty abonamentowej za kolejny Okres abonamentowy powoduje zawieszenie świadczenia Usługi do czasu zaksięgowania tej Opłaty na rachunku bankowym Usługodawcy z uwzględnieniem treści pkt 8.4. poniżej.

6.8 Klient może wypowiedzieć Umowę ramową o świadczenie usług w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

6.9 Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ramową o świadczenie usług w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

6.10 Zarówno Klient jak i Usługodawca są uprawnieni do wypowiedzenia Umowy ramowej o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie zaistnienia ważnych powodów, a w szczególności ze względu na naruszanie postanowień Regulaminu przez drugą ze stron.

6.11 Usunięcie Konta przez Klienta z jego własnej inicjatywy, o którym stanowi pkt 7.6. poniżej, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ramowej o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.

6.12 W żadnym przypadku wypowiedzenia Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu opłat za wykonane na jego rzecz Usługi, w tym Usługi dodatkowe. Dodatkowo, w terminie 3 dni od  wypowiedzenia, w przypadku kiedy Usługa dodatkowa nie została opłacona z góry lub Usługodawca poniósł nieprzewidziane wydatki w związku z realizacją usługi, Usługodawca sporządzi kosztorys wydatków, które poczynił w celu należytego wykonania Usług, w tym Usług dodatkowych, i przekaże go wraz z fakturą Klientowi. Klient w terminie 7 dni zwróci Usługodawcy ww. koszty.

§ 7. Świadczenie usługi

7.1 Świadczenie Usługi polega na udzieleniu Klientowi dostępu do Aplikacji w zakresie określonym w Zamówieniu.

7.2 Warunkiem uzyskania dostępu do Wersji testowej, a następnie świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu. Wypełniając Formularz rejestracyjny Użytkownik akceptuje Regulamin.

7.3 Niedokonanie przedłużenia świadczenia danej Usługi (w tym brak uiszczenia Opłaty abonamentowej w wyznaczonym terminie) powoduje zablokowanie dostępu do Usługi. W ciągu 7 dni od zablokowania dostępu Usługodawca może usunąć Konto Klienta, wszystkie powiązane z nim Konta Użytkowników oraz wszelkie wprowadzone do Aplikacji dane (w szczególności dane Kandydatów).

7.4 Klient może zapobiec usunięciu Konta, jeśli zdecyduje się na przedłużenie świadczenia danej Usługi lub złożenia nowego Zamówienia i uiszczenia Opłaty abonamentowej.

7.5 Na wniosek Klienta dane mogą zostać wyeksportowane z systemu przed ich usunięciem na zasadach odrębnie ustalonych z Usługodawcą.

7.6 Klient może w każdym czasie usunąć swoje Konto. W tym przypadku Opłata abonamentowa przypadająca za niewykorzystany Okres abonamentowy ani opłaty za Usługi dodatkowe nie podlegają zwrotowi, lecz stanowią wynagrodzenie za czynności techniczne Usługodawcy związane z usunięciem Konta. Wszystkie dane powiązane z Kontem Klienta mogą zostać usunięte.

7.7 Każdorazowe zlecenie wykonania przez Usługodawcę Usług dodatkowych na rzecz Klienta będzie odbywało się na podstawie odrębnych Zamówień, w którym zostanie wskazany zakres Usług dodatkowych oraz wysokość opłat. Usługi dodatkowe zostają wyceniane indywidualnie w drodze ustaleń między Klientem, a Usługodawcą.  Do świadczenia Usług dodatkowych stosuje się zapisy Regulaminu Świadczenia Usług Dodatkowych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.8 Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji oraz Serwisu oraz w celu zapobieżenia wykorzystywania ich jako środka do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam) wprowadzone zostają następujące limity w zakresie świadczenia Usługi. W ciągu jednego miesiąca świadczenia Usługi w ramach jednego Procesu rekrutacyjnego Klient jest uprawniony do:

 1. wysłania nie więcej niż 2500 wiadomości elektronicznych;
 2. umieszczenia w chmurze danych Amazon Web Service nie więcej niż 150 MB danych;
 3. pobrania z chmury Amazon Web Service nie więcej niż 300 MB danych;

7.9 Przekroczenie powyższych limitów uprawnia Usługodawcę do wstrzymania świadczenia Usługi w zakresie możliwości wysyłania wiadomości elektronicznych i pobierania dokumentów przesłanych przez Kandydatów do końca miesiąca. Jeśli Okres abonamentowy trwa dłużej niż miesiąc, w kolejnym miesiącu Usługodawca podejmie na nowo świadczenie Usługi, aż do ponownego przekroczenia limitu.

7.10 Klient akceptuje limity świadczenia Usługi przewidziane w pkt 7.8 powyżej oraz uprawnienie do wstrzymania świadczenia Usługi w zakresie przewidzianym w pkt 7.9 i nie będzie kierował żadnych roszczeń względem Usługodawcy w przypadku wstrzymania świadczenia Usługi.

7.11 W celu uniknięcia wątpliwości strony określają, że na potrzeby punktów 7.8-7.10 rozumieją miesiąc jako okres 30 dni od chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi, albo od dnia zakończenia wcześniejszego miesiąca świadczenia Usługi, a nie jako miesiąc kalendarzowy.

 

§ 8. Opłaty

8.1 Sposób rozliczania określa Cennik.

8.2 Usługa jest płatna. Wysokość płatności określa Opłata abonamentowa. Uiszczając Opłatę abonamentową Klient nabywa prawo do korzystania z Aplikacji w granicach wynikających z limitów przewidzianych przez pkt 7.8 powyżej, z zastrzeżeniem pkt 10.5 Regulaminu.

8.3 Szczegółowe zasady regulowania Opłat określać będzie Umowa ramowa o świadczenie usług, stanowiąca załącznik do Regulaminu, oraz konkretne Zamówienie.

 

§ 9. Prawa i obowiązki klienta

9.1 Klient ma prawo do:

 1. korzystania z Usługi zgodnie z Regulaminem, prawem i zasadami współżycia społecznego;
 2. zarządzania swoim Kontem;
 3. zarządzania uprawnieniami Użytkowników mających dostęp do Konta i nadawania im statusu Managera lub Rekrutera;
 4. zarządzania procesami rekrutacyjnymi i pozyskaną bazą Kandydatów;
 5. zamawiania Ogłoszeń rekrutacyjnych;
 6. zamawiania Usług dodatkowych;
 7. wybierania Okresu abonamentowego;
 8. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub wnoszenia reklamacji;
 9. wypowiedzenia Umowy o korzystanie z Systemu lub umowy ramowej o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.

9.2 Użytkownik w imieniu swoim własnym oraz Klienta, którego reprezentuje zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z Usługi do chwili usunięcia Konta danego Klienta.

9.3 Użytkownik w imieniu swoim własnym oraz Klienta zobowiązuje się do podania Usługodawcy wszelkich wymaganych informacji niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi. Użytkownik w imieniu własnym oraz Klienta, którego reprezentuje, oświadczają jednocześnie, że podane przez niego dane są prawdziwe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności prawa autorskiego i handlowego) oraz nie naruszają jakichkolwiek dóbr osób trzecich.

9.4 Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Użytkowników wykonujących jego uprawnienia, jak za własne działania i zaniechania, szczególnie za wszelkie szkody wyrządzone Usługodawcy, Kandydatom lub osobom trzecim na skutek takich działań lub zaniechań.

9.5 Klient przyjmuje do wiadomości, że domyślnie wszyscy Kandydaci udzielają zgody na uczestniczenie wyłącznie w procesach, na które samodzielnie aplikowali. Jeżeli Klient chce zaangażować danego Kandydata w proces rekrutacyjny na inne stanowisko to powinien skontaktować się z nim mailowo lub telefonicznie w celu uzyskania jego zgody, o ile Kandydat nie wyraził takiej zgody podczas przystępowania do procesu rekrutacyjnego.

9.6 Klient oświadcza, że przysługuje mu całość praw do utworów, przedmiotów praw pokrewnych oraz przedmiotów praw własności przemysłowych znajdujących się w materiałach wykorzystywanych przez niego w ramach użytkowania Aplikacji lub przekazanych Usługodawcy w celu stworzenia Ogłoszeń rekrutacyjnych, a w szczególności do tekstów, grafik, zdjęć, klipów, znaków towarowych, graficznych i handlowych. Prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Posługiwanie się przez Klienta powyższymi dobrami we wskazanych wyżej celach nie narusza żadnych praw ani dóbr osobistych innych podmiotów, ani przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.7 Klient oświadcza, że materiały, dane osobowe i treści cyfrowe, którymi się posługuje nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

9.8 Klient każdorazowo wraz z dodaniem materiału udziela licencji Usługodawcy, o której mowa w §13 Regulaminu.

9.9 Klient oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Usługodawcy w razie nieposiadania uprawnień do wymienionych w punktach 9.6 i 9.7 materiałów bądź naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

9.10 Klient ponosi całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność za treść wprowadzanych przez siebie danych do Aplikacji, w szczególności danych Kandydatów i ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy za wynikłe stąd szkody poniesione przez Usługodawcę, Kandydatów lub osoby trzecie.

9.11 Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków płatności określonych w Umowie ramowej o świadczenie Usług, Zamówieniu, Cenniku lub Regulaminie.

9.12 Klient oraz Użytkownicy, którzy wykonują jego uprawnienia, zobowiązani są do nieudostępniania loginu i hasła dostępu do Aplikacji osobom nieupoważnionym oraz ponoszą odpowiedzialność wobec Usługodawcy za wynikłe stąd szkody poniesione przez Usługodawcę, Kandydatów lub osoby trzecie. W przypadku wystąpienia w związku z działaniem Konta danego Klienta szkody po stronie Usługodawcy, jest on zwolniony z wykazywania tego, która konkretna osoba fizyczna wykorzystała to Konto do wyrządzenia szkody.

9.13 Klient przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawcy przysługują wszelkie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz uprawnienia do tzw. know-how do Aplikacji, Oprogramowania, Serwisu oraz wszelkich ich elementów, mających charakter utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych albo przedmiotów prawa własności przemysłowej w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej, bez ograniczeń w stosunku do osób trzecich. Wszelkie Informacje techniczne dotyczące Aplikacji, Oprogramowania, Serwisu oraz informacje organizacyjne dotyczące zasad funkcjonowania Aplikacji i Serwisu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zaś ich ujawnianie, wykorzystywanie lub pozyskiwanie stanowi naruszenie tej tajemnicy.

9.14 Klient oraz wykonujący jego uprawnienia Użytkownicy zobowiązani są do wykorzystywania Aplikacji, Oprogramowania, Serwisu oraz wszelkich ich elementów wyłącznie w celach wynikających z Umowy ramowej o świadczenie Usług lub Regulaminu.

9.15 Klient, ani wykonujący jego uprawnienia Użytkownicy nie są uprawnieni do wykorzystywania Aplikacji, Oprogramowania, Serwisu oraz ich elementów w jakichkolwiek celach komercyjnych, ani też w celu ich udostępnienia w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy oraz ponoszą odpowiedzialność wobec Usługodawcy za wszelkie wynikłe stąd szkody poniesione przez Usługodawcę.

9.16 Klient oraz wykonujący jego uprawnienia Użytkownicy zobowiązują się nie naruszać w żaden sposób praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej ani tzw. know-how do Aplikacji, Oprogramowania, Serwisu lub jakichkolwiek ich elementów, a w szczególności nie kopiować, nie powielać ani nie rozpowszechniać w jakikolwiek sposób Aplikacji, Oprogramowania, Serwisu lub jakichkolwiek ich elementów oraz ponoszą odpowiedzialność wobec Usługodawcy za wszelkie wynikłe stąd szkody poniesione przez Usługodawcę.

9.17 Klient oraz wykonujący jego uprawnienia Użytkownicy zobowiązują się do niewykorzystywania Aplikacji, Oprogramowania, Serwisu ani jakichkolwiek ich elementów w celu rozwoju, produkcji lub wprowadzenia do obrotu programu komputerowego, w formie identycznej lub zbliżonej do Aplikacji.

9.18 Klient oraz wykonujący jego uprawnienia Użytkownicy zobowiązują się do niepodejmowania przez okres pięciu lat od uzyskania dostępu do Aplikacji działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy w oparciu o oprogramowanie działające na zbliżonych do Aplikacji zasadach.

9.19 Poza zobowiązaniami przewidzianymi w pkt 9.1 – 9.18 powyżej Klient oraz działający w jego imieniu Użytkownicy są zobowiązani do:

1) niepodejmowania działań sprzecznych z prawem albo zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;

2) nieskładania oświadczeń niezgodnych z prawdą, niepodawania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w procesie Rejestracji, ani w trakcie funkcjonowania Konta;

3) niewykorzystywania Aplikacji, Serwisu ani Ogłoszeń rekrutacyjnych w celu naruszania dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich,

4) nieumieszczania treści niezwiązanych z prowadzoną rekrutacją, w szczególności treści:

 1.   służących promocji Klienta, innych podmiotów lub prowadzonej przez nich działalności,
 2.   mających charakter agitacji politycznej, ideologicznej czy religijnej,
 3.   sprzecznych z powszechnie przyjętymi zasadami kultury.

5) powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Aplikacji lub Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu Aplikacji lub Serwisu, utrudnianiu dostępu do nich innym Klientom, Użytkownikom, Kandydatom lub Usługodawcy;

6) powstrzymania się od działań mających na celu bezprawne przejmowanie danych umieszczonych w Aplikacji lub w Serwisie przez pozostałych Klientów lub Użytkowników;

7) nieoddziaływania na Aplikację lub Serwis za pomocą szkodliwego oprogramowania, w szczególności wirusów komputerowych, programów śledzących czy wyłudzających dane i innych, oraz niewykorzystywania Aplikacji, Serwisu ani Ogłoszeń rekrutacyjnych do rozpowszechniania tego rodzaju oprogramowania;

8) niewykorzystywania Aplikacji, Serwisu ani Ogłoszeń rekrutacyjnych do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (tzw. spaming).

9.20 W przypadku:

 1. nieprawdziwości informacji przekazanych Usługodawcy na podstawie pkt 9.3 powyżej
 2. nieprawdziwości oświadczeń zawartych w pkt 9.6 lub 9.7 powyżej
 3. niewykonania zobowiązań przewidzianych przez pkt 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 i 9.19 podpunkty 4), 5), 6) i 7)

Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 50 000 zł za każdy przypadek nieprawdziwości informacji lub oświadczenia albo niewykonania zobowiązań. Kara umowna staje się wymagalna w terminie 7 dni od dnia doręczenia Klientowi wezwania do zapłaty.

9.21 Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, aż do pełnego naprawienia szkody.

§ 10. Prawa i obowiązki Usługodawcy

10.1 Usługodawca zobowiązuje się podjęcia należytego starania w celu zapewnienia Klientom stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi. Konkretne Usługi będą świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w wybranym przez Klienta Okresie Abonamentowym.

10.2 W Okresie abonamentowym Usługodawca zobowiązuje się do udzielania Klientowi wsparcia technicznego w postaci bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub mailowych. Korespondencję w sprawie skorzystania z konsultacji należy kierować na adres poczty elektronicznej pomoc@workate.pl.

10.3 Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto Użytkownika i zgromadzone na nim informacje oraz wysyłane wiadomości lub/i dodawane materiały za wyjątkiem, gdy Użytkownik go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne, ale także w przypadku wykonywania usług dodatkowych i tylko w takim zakresie.

10.4 Usługodawca zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania powierzonych mu w ramach świadczenia Usługi danych oraz materiałów i zachowania ich w poufności. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Aplikacji była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

10.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne, przyczyn technicznych lub związanych z modyfikacją Aplikacji. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby przerwy w świadczeniu Usługi trwały możliwie jak najkrócej;
 2. czasowego zablokowania dostępu Klienta do Aplikacji w trakcie Okresu abonamentowego, do czasu wyjaśnienia sprawy, jeżeli podejmie uzasadnioną wątpliwość, że Klient korzystał z Usługi naruszając przepisy Regulaminu;
 3. czasowego zablokowania dostępu Klienta do Aplikacji w trakcie Okresu abonamentowego w przypadku zalegania przez Klienta z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy przez okres dłuższy niż 14 dni, do momentu uregulowania zaległej wpłaty powiększonej o ustawowe odsetki. Usługa może zostać wznowiona po uregulowaniu zaległych płatności;
 4. dowolnej modyfikacji świadczonej Usługi, narzędzi oraz sposobu działania Aplikacji przez zmianę Regulaminu;
 5. badania sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub Aplikacji, w szczególności poprzez zbieranie informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie;
 6. wykorzystania materiałów przesłanych przez Klienta w ramach udzielanej przez Użytkownika licencji, o której mowa w pkt 13.3 i 13.6 Regulaminu;
 7. korzystania z materiałów przesłanych przez Klienta do promocji Aplikacji lub Usług dodatkowych;
 8. wysyłania na udostępniony przez Użytkownika adres e-mail komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Aplikacji lub Usługi;
 9. kontaktu z Klientem, związanego z realizacją Umowy;
 10. odmowy realizacji kolejnego Zamówienia po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu dotychczasowego, jeśli Klient lub wykonujący jego uprawnienia Użytkownik narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu;
 11. zakończenia prowadzenia działalności uregulowanej w Regulaminie po uprzednim wypowiedzeniu lub zakończeniu w inny sposób obowiązujących umów, zaprzestaniu zawierania nowych umów, zakończeniu świadczenia Usług i usunięciu wszystkich Kont oraz zawartych tam danych – przed zakończeniem prowadzenia działalności Usługodawca powiadomi o tym Klientów za pośrednictwem wiadomości elektronicznych i wyznaczy termin – nie krótszy niż dwa tygodnie, na ewentualne pobranie przez Klientów danych zamieszczonych na ich Kontach;
 12. zablokowania dostępu do treści Klientów, zawierających materiały sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy – w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat;
 13. usunięcia Konta po upływie 90 dni od Rejestracji jeżeli nie dokonano Opłaty abonamentowej.

10.6 W przypadku przerwy w dostępie do Usługi trwającej ponad jedną dobę Klient ma prawo do przedłużenia ważności Okresu abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna. Przedłużenie Okresu abonamentowego stanowi jedyną rekompensatę, do jakiej uprawniony jest Klient z tytułu braku dostępu do Usługi.

10.7 Usługodawca ponosi względem Klientów oraz wykonujących jego uprawnienia Użytkowników odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które zostały wyrządzone przez niego z winy umyślnej przy czym odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód rzeczywistych poniesionych przez Klienta albo wykonującego jego uprawnienia Użytkownika i nie może przekroczyć kwoty równej opłatom uiszczonym przez Klienta Usługodawcy z tytułu korzystania z Usługi w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie wyrządzające szkodę.

10.8 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientom, Kandydatom albo osobom trzecim za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu przez innych Klientów, Kandydatów lub Użytkowników albo inne osoby trzecie.

10.9 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wynik rekrutacji pracowników prowadzonej za pośrednictwem Ogłoszeń rekrutacyjnych oraz oświadcza, że nie dokonuje w żaden sposób weryfikacji Kandydatów kontaktujących się z Klientem za pośrednictwem Ogłoszeń rekrutacyjnych i w związku z tym nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za nieprawdziwość czy niekompletność danych podawanych przez Kandydatów, ich nieprzydatność do wykonywania pracy na określonym stanowisku, ani szkody wyrządzone Klientowi przez Kandydatów. Weryfikacja Kandydatów przez Usługodawcę może odbyć się na podstawie zlecenia usługi dodatkowej. W takim Przypadku Usługodawca nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za nieprawdziwość czy niekompletność danych podawanych przez Kandydatów, ich nieprzydatność do wykonywania pracy na określonym stanowisku, ani szkody wyrządzone Klientowi przez Kandydatów, jeśli szkody te wyniknęły z informacji, których Usługodawca nie miał możliwości zweryfikować.

10.10 Usługodawca jest uprawniony do tego, aby dokonać przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z Umów zawieranych z Klientami na wybrany przez siebie podmiot trzeci, a Klient wyraża na to zgodę. O dokonaniu przeniesienia ogółu praw i obowiązków Usługodawca powiadomi wszystkich Klientów za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. Przez przeniesienie ogółu praw i obowiązków należy rozumieć dokonane łącznie:

 1. Przeniesienie wierzytelności o zapłatę Opłat abonamentowych i innych opłat;
 2. Przejęcie przez podmiot trzeci długu wynikającego z zawartych Umów, na które Klient wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

10.11 Niezależnie od powyższego Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia na podmiot trzeci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która będzie obejmowała roszczenia wynikające z Umów zawartych na podstawie Regulaminu. Klient przyjmuje do wiadomości, że przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje automatyczne wstąpienie przez podmiot trzeci w miejsce Usługodawcy jako strony zawartej przez Klienta Umowy ramowej o świadczenie Usług. O przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Usługodawca powiadomi wszystkich Klientów za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych Klientów i ich przedstawicieli

11.1 Administratorem danych osobowych przedstawicieli Klientów (w tym Managerów i Rekruterów) w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Usługodawca.

11.2 Zakres danych osobowych

 1. Dane osobowe gromadzone o Klientach oraz ich przedstawicielach (w tym Managerach i Rekruterach):
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa organizacji,
 • informacje o organizacji, niezbędne do wystawienia faktury.
 1. Inne informacje gromadzone:
 • data i godzina utworzenia konta,
 • data i godzina ostatniego logowania,
 • informacje o podejmowanych przez Użytkowników aktywnościach (np. zmiana statusu Kandydata; dodanie komentarza; zamówienie nowej oferty pracy),
 • dane statystyczne,

11.3 Strony oświadczają, iż szczegółowy wykaz dostawców oprogramowania służącego do gromadzenia danych statystycznych i analitycznych jest dostępny pod adresem https://workate.pl/docs/Workate_Podprocesorzy_Klienci.pdf . Strony oświadczają, iż zmiana dostawców oprogramowania służącego do gromadzenia danych nie stanowi zmiany Regulaminu.

11.4 Cel i podstawa prawna dla wykorzystania danych osobowych

Dane Klientów oraz ich przedstawicieli (w tym Managerów i Rekruterów) są gromadzone w celu:

 • Rejestracji Klienta oraz jego przedstawicieli i kontaktu z nimi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji praw i obowiązków Klienta wskazanych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

11.5 Okres wykorzystania danych osobowych

Dane Klientów oraz ich przedstawicieli (w tym Managerów i Rekruterów) będą wykorzystywane przez okres:

 • posiadania przez Klienta lub jego przedstawicieli konta w Aplikacji oraz
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Aplikacji

11.6 Udostępnianie danych osobowych

Dane Klientów lub ich przedstawicieli mogą być udostępniane osobom fizycznym upoważnionym przez Usługodawcę, a także współpracującym z Usługodawcą zewnętrznym firmom informatycznym lub księgowym w celu świadczenia usług wynikających z Regulaminu i realizacji obowiązków Usługodawcy, wynikających z przepisów prawa. W przypadku, gdy przekazywanie danych tym podmiotom oznaczać będzie ich przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy, Usługodawca zrealizuje obowiązki wynikające z rozdziału V RODO.

11.7 Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe są wykorzystywane, może złożyć do Usługodawcy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

na zasadach określonych w RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych (gdy podstawą dla ich wykorzystania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie stwierdzenia, że dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z przepisami prawa.

11.8 W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Usługodawcy: rodo@jamano.pl

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów

12.1 Współadministratorami (w rozumieniu art. 26 RODO) danych osobowych Kandydatów są Klienci oraz Usługodawca.

Współadministratorzy uzgodnili, że Usługodawca, jako współadministrator, będzie (o ile w treści Regulaminu nie wskazano inaczej) odpowiedzialny za realizację obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO (obowiązek informacyjny).

12.2 Zakres danych osobowych

 1.   Dane osobowe gromadzone na temat Kandydatów:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • CV oraz dane w nim zawarte.
 1.   Inne informacje gromadzone o Kandydatach:
 • nazwy i lokalizacje stanowisk, na które aplikował,
 • nazwy firm, do których aplikował,
 • data i godzina złożonych aplikacji,
 • dane o źródle aplikacji,
 • status w poszczególnych procesach rekrutacyjnych,
 • komentarze dotyczące Kandydata, wprowadzone przez przedstawicieli Klienta,
 • treść wiadomości wymienianych między Kandydatem, a Rekruterem,
 • dane statystyczne,
 • zachowanie Kandydata w Serwisie.

12.3 Strony oświadczają, iż szczegółowy wykaz dostawców oprogramowania służącego do gromadzenia danych statystycznych i analitycznych jest dostępny pod adresem https://workate.pl/docs/Workate_Podprocesorzy_Kandydaci.pdf . Strony oświadczają, iż zmiana dostawców oprogramowania służącego do gromadzenia danych nie stanowi zmiany Regulaminu.

12.4 Cel i podstawa prawna dla wykorzystania danych osobowych.

Dane Kandydatów gromadzone są w celu:

 •   założenia profilu Kandydata przez Usługodawcę i kontaktu Klientów lub Usługodawcy z Kandydatem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 •   przekazywania Kandydatom informacji o rekrutacjach prowadzonych przez Klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 •   przekazywania Klientom informacji o profilu Kandydata w celu przeprowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 •   badania efektywności procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 •   dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Aplikacji lub Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

12.5 Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

12.6 Okres wykorzystania danych osobowych

Dane Kandydatów będą wykorzystywane przez okres:

 •   Uczestniczenia Klientów w Procesie rekrutacyjnym organizowanym za pośrednictwem Aplikacji oraz
 •   dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Aplikacji lub Serwisu.

12.7 Udostępnianie danych osobowych

Dane Kandydatów będą udostępniane Klientom w celu kontaktu z Kandydatem, prowadzenia rekrutacji lub badania efektywności rekrutacji. W momencie podjęcia przez Klienta decyzji co do zaproszenia Kandydata do udziału w rekrutacji Klient ten staje się odrębnym administratorem danych i spoczywają na nim wszystkie obowiązki wynikające z RODO (w szczególności obowiązek informacyjny). Ponadto dane Kandydatów mogą być udostępniane osobom fizycznym upoważnionym przez Usługodawcę, a także współpracującym z Usługodawcą zewnętrznym firmom informatycznym lub księgowym w celu świadczenia usług wynikających z Regulaminu i realizacji obowiązków Usługodawcy, wynikających z przepisów prawa. W przypadku, gdy przekazywanie danych tym podmiotom oznaczać będzie ich przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy, Usługodawca zrealizuje obowiązki wynikające z rozdziału V RODO.

12.8 Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe są wykorzystywane, może złożyć do Usługodawcy wniosek o:

 •   dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 •   sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 •   przeniesienie danych,
 •   usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

na zasadach określonych w RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych (gdy podstawą dla ich wykorzystania jest at. 6 ust. 1 lit. f RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie stwierdzenia, że dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z przepisami prawa.

12.9 W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 •   Usługodawcy: rodo@jamano.pl

§ 13. Prawa własności intelektualnej

13.1 Wszelkie prawa do Serwisu, Aplikacji i materiałów wprowadzonych do Aplikacji przez Usługodawcę należą do Usługodawcy.

13.2 Zabrania się korzystania z Aplikacji w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.

13.3 Klient poprzez dodawanie każdorazowo materiału, który spełnia wymogi dla uznania go za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za pośrednictwem Aplikacji, udziela na korzystanie z niego niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas korzystania z Wersji testowej i trwania Umowy ramowej o świadczenie Usług, na następujących polach eksploatacji:

 1. wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów Systemów teleinformatycznych;
 2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w Sieciach teleinformatycznych, cyfrowo;
 3. publiczne lub niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i językowych;
 4. publiczne lub niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub obrazów, w sposób trwały lub czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub osoby trzecie;
 5. usytuowanie w sieci internetowej w sposób pozwalający na jego obejrzenie przez innych Użytkowników lub osoby trzecie jak i przesłania na żądanie.

13.4 Korzystanie przez Usługodawcę z materiałów na powyższych polach eksploatacji może nastąpić w:

 1. celach związanych z korzystaniem z Wersji testowej lub ze świadczeniem Usługi, a w szczególności do stworzenia Ogłoszenia rekrutacyjnego dla danego Klienta, albo świadczenia Usług dodatkowych;
 2. celach związanych z promocją i marketingiem Usługodawcy, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

13.5 Jeśli dla prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 13.4. powyżej niezbędne jest wprowadzenie zmian w materiałach dodanych przez Klienta za pośrednictwem Aplikacji, Usługodawca jest uprawniony do tego, aby tego rodzaju zmiany wprowadzić i korzystać z tak powstałego opracowania utworu na wszystkich wskazanych w pkt. 13.3. polach eksploatacji dla realizacji powyższych celów, bez uzyskiwania dodatkowej zgody Klienta.

13.6 Jeśli materiał, o którym stanowi pkt 13.3. powyżej stanowi przedmiot prawa własności przemysłowej, a w szczególności prawa ochronnego na znak towarowy, Klient dodając ten materiał udziela jednocześnie licencji niewyłącznej na korzystanie z tego przedmiotu własności przemysłowej w celach wskazanych w pkt 13.4 w czasie korzystania z Wersji testowej i trwania Umowy ramowej o świadczenie Usług.

13.7 Ustanowienie licencji, o których stanowi pkt 13.3 i 13.6 na wszystkich polach eksploatacji oraz wyrażenie zgody, o której stanowi pkt 13.5 następuje nieodpłatnie.

§ 14. Poufność

14.1 Wszelkie informacje uzyskane przez strony w trakcie korzystania z Wersji testowej, lub w  trakcie świadczenia Usługi będącej przedmiotem Zamówienia bądź w związku z jej realizacją, w tym w szczególności informacje dotyczące warunków finansowych, informacje organizacyjne przedsiębiorstwa i organizacji pracy, świadczenia usług, prawne, biznesowe, techniczne, technologiczne, ekonomiczne, handlowe, marketingowe, specyfikacje towarów i usług, oferty, zapytania ofertowe, dane pracowników, zleceniobiorców, usługodawców, klientów i kontrahentów, informacje adresowe, dane finansowe, zapotrzebowanie na usługi Strony dotyczące klientów i kontrahentów, informacje dotyczące organizacji sprzedaży, sposobu prowadzenia działalności handlowej, używanych programów komputerowych, infrastruktury technicznej i informatycznej, a także ceny produktów, cenniki, informacje o postępowaniach sądowych, administracyjnych lub innych toczących się z udziałem Strony,  a ponadto informacje i dane dotyczące zakresu współpracy Stron, know-how oraz inne informacje mające wartość gospodarczą, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy ramowej o świadczenie usług przez każdą ze stron, chyba że druga strona zwolni ją z obowiązku zachowania poufności lub obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

14.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępniania osobom trzecim, w celach promocyjnych, informacji o fakcie zawarcia umów z Klientem i ich przedmiocie oraz udziela Klientowi prawa do udzielania osobom trzecim, w celach promocyjnych, informacji o fakcie zawarcia umów i o ich przedmiocie.

14.3 Wykorzystywanie lub ujawnianie informacji poufnych w celach innych niż określone w ust. 14.1 i 14.2 powyżej, traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji.

 

§ 15. Zmiany Regulaminu

15.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Klienta wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Managera podany w Aplikacji.

15.2 Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę nie krótszym niż 30 dni od momentu powiadomienia Klientów o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie https://workate.pl/regulamin oraz przesłanie na adres e-mail na adres poczty elektronicznej Managera podany w Aplikacji.

15.3 W razie niewyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę ramową o świadczenie Usługi z zachowaniem terminów określonych w pkt. 6.8. Brak wypowiedzenia ww. Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia przez Klienta informacji o zmianie Regulaminu uważa się za akceptację zmian w Regulaminie.

 

§ 16. Postępowanie reklamacyjne

16.1 W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji lub Serwisu Klient może zgłosić reklamację poprzez formularz reklamacyjny.

16.2 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

16.3 Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie wiadomości elektronicznej – mail na adres wskazany przez Klienta.

16.4 Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:

 1. dane Klienta: firmę (nazwę) lub imię i nazwisko, adres, adres e-mail,
 2. zagadnienie, którego dotyczy reklamacja wybrane z listy,
 3. opis zgłaszanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji lub Serwisu,
 4. datę spostrzeżenia nieprawidłowości przez Klienta.

16.5 Reklamacje nie zawierające wszystkich informacji wskazanych w pkt 16.6 nie będą traktowane jako zgłoszenie reklamacji. Odpowiedzi na takie zgłoszenie może zostać udzielona, lecz nie jest obowiązkowa.

 

§ 17. Postanowienia końcowe

17.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2023.

17.2 Regulamin dostępny jest do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://workate.pl/regulamin w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy, odczyt oraz wydruk.

17.3 Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy ramowej o świadczenie Usług zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Klientem i są wiążące, o ile postanowienia ww. Umowy nie stanowią inaczej. Zmiana adresu Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.

17.4 Usługa w ramach Aplikacji jest świadczona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).

17.5 Skrócony opis zasad Regulaminu może znajdować się na innych niż określonych w punkcie 17.2 stronach internetowych Usługodawcy, a także na materiałach reklamowych lub promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

17.6 Wszelkie zmiany do Umowy ramowej o świadczenie usług lub Zamówienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

17.7 Ewentualne spory między Klientem, a Usługodawcą powstałe na gruncie Regulaminu lub Umowy ramowej o świadczenie usług będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie.

17.8 Prawem właściwym dla wszelkich kwestii związanych z ważnością oraz stosowaniem Umowy ramowej o świadczenie usług oraz Regulaminu jest prawo polskie.

17.9 Jeżeli  jakiekolwiek  postanowienie  lub  postanowienia niniejszego  Regulaminu okażą  się nieważne,  niezgodne  z  prawem  lub  bezskuteczne,  nie  uchybia  to  ważności,  zgodności  z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

17.10 Integralną część Regulaminu stanowią:

 1. Załącznik nr 1 – Regulamin Świadczenia Usług Dodatkowych
 2. Załącznik nr 2 – Polityka Prywatności
 3. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy ramowej o świadczenie usług dodatkowych
 4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
×